ජීවිතය යනු ඉතාමත්ම අමාරුම විභාගය යි. තමන්ට ඇත්තේ වෙනම ම ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් බව නොදැන බොහෝ මිනිසුන් අසමත් වන්නේ අනුන් ව කොපි කිරීමට උත්සහ කිරීමෙනි.